backgroundDivider

מבט לחלונות
ספרי לימוד

ספרי הלימוד במדעי המחשב זוכים להערכה רבה בקרב מורים ותלמידים ברחבי הארץ.

לספרים מבנה והנגשה ייחודיים:

– הצגת עיקרי הדברים בבהירות, בתמציתיות ונגישות עיצובית פדגוגית
– פשטות מירבית בהצגת תכנים מורכבים
– למידה הדרגתית ושאלות מדורגות שמאפשרים להגיע לתלמידים ברמות שונות
– סיכומים ופרוייקט מסכם להפנמה והטמעה של תכני הלימוד

© 2023 מבט לחלונות | לימוד למדעי המחשב